Cyfrowe GOKI w podregionie rzeszowskim

Cyfrowe GOKi  w podregionie rzeszowskim

Fundacja VCC przekazała bezpłatnie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach sprzęt komputerowy – 5 laptopów z oprogramowaniem (Windows 10 Home, Adobe Photoshop CC, Serif Affinity  Photo+Designer, Office 365) w ramach realizacji projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu „Cyfrowe GOKi” jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych
w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u 384 dzieci
i młodzieży w wieku 10-18 lat do 31.05.2021. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
w Niwiskach jest jedną z  jednostek objętych tym projektem.

Łączna wartość sprzętu komputerowego, który otrzymaliśmy wynosi   17 278,58 zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
1. Szkolenia dla pracownika GOKiB  w następujących obszarach tematycznych:
1) Dziennikarstwo online – mające na celu przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych
w Internecie (serwisy, multimedia, telewizje);
2) Bezpieczne zachowania w sieci – tak w życiu prywatnym, jak i społecznym oraz edukacji.
2. Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w sieci internetowej. Szkolenia te prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów zewnętrznych Fundacji VCC przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika GOKiB.
3. Szkolenia realizowane będą m.in. na sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu otrzymanym w ramach projektu.
4. Przez cały okres realizacji szkoleń oraz 6-miesięcy po ich zakończeniu pracownikowi GOKiB zostanie zapewniony dostęp do forum wymiany informacji i doświadczeń, opieki mentora, dostęp do materiałów szkoleniowych – w formie zdalnej na platformie udostępnionej przez Fundację VCC. Zadaniem mentora będzie zapewnienie doradztwa zorientowanego na odkrywanie i rozwijanie potencjału pracownika w zakresie tematycznym objętym szkoleniami.
5. Działania promocyjne oraz upowszechniające rezultaty projektu.