Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach www.gokib.niwiska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie tego stanu rzeczy niosłoby ze sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

załączniki w postaci skanów dokumentów, np. w formacie .pdf nie są dostosowane  dla osób niepełnosprawnych.

Nie wszystkie zdjęcia, rysunki zamieszczone na stronie posiadają opis deskrypcję,

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakladki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,

Występują błędy kodu HTML i CSS

Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach. Osobą kontaktową jest Piotr Łoboda e-mail gokib@gmina.niwiska.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2279022. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach  36-147 Niwiska 487,

Do budynku GOKiB w Niwiskach, prowadzą cztery wejścia. Jedno głowne, jedno od Parku  i jedno do Biblioteki. Do jednego z wejść od strony Biblioteki prowadzą schody, przed wejściem głównym znajduje się jeden stopień. Wejście od strony parku posiada jeden stopień znajduje się na parterze i to ono jest przeznaczone dla gości Znajduje się tam podjazd z barierkami dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Do osób na wózkach dostępny jest parter budynku. Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze . Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach posiada parking przed wejściem Głównym Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

.