Historia Dworku w Niwiskach

W 1565r. Stanisław Tarnowski rozwijając akcję osadniczą w lasach między Rzemieniem, a trześnią, lokował na surowym korzeniu nową wieś Niwiska. Tereny na których powstała nowa osada już od 1386 r. należały z nadania króla Władysława Jagiełły do Tarnowskich herbu Leliwa. Stanisław Tarnowski osadził nową wieś według sprawdzonych już reguł prawa niemieckiego, nadając Gabrielowi Krasowskiemu dziedziczne wójtostwo a poza tym dwie karczmy, część czynszów i kar oraz pastwiska. Mieszkańcy Niwisk prowadzili gospodarkę rolno
– handlową uzupełnianą bartnictwem. Na słabych glebach wysiewano głównie żyto, owies i jęczmień. Hodowla trzody chlewnej wypasanej na żołędziach dębowych i buczynie odgrywała ważną rolę w gospodarce chłopskiej. Natomiast hodowla bydła w pierwszych wiekach istnienia wsi nie była zbyt dobrze rozwinięta. W 1593 r. w Niwiskach utworzono filię parafii Rzochów. Pierwszym znanym ekspozytem probostwa Rzochowskiego był ks. Bartłomiej Cichorski, który pełnił swoje obowiązki od stycznia do listopada 1664 r. Początkowo Niwiska należały do dekanatu Dębickiego archidiakonatu Sądeckiego, ale już w 1595 r. zostały włączone do dekanatu Mieleckiego.
Z fundacji Zofii Tarnowskiej wystawiono kościół drewniany (modrzewiowy) pod wezwaniem św. Mikołaja konsekrowany w 1619 r., zaś ekspozyci niwiscy prowadzili też szkołę parafialną poświadczoną w dokumentach z lat 1602-1603. Do połowy XVII w. Niwiska rozwijały się pomyślnie. Zniszczenia spowodowane najazdem szwedzkim w latach 1655-1656, ogólny kryzys gospodarczy pogłębiony jeszcze epidemiami chorób zakaźnych zahamowały na pewien czas rozwój wsi. Nie jest znana wysokość pańszczyzny, jaką odrabiali chłopi z Niwisk.
Wiadomo jednak, że część włościan pańszczyznę pracując w hucie szkła. Poza tym uprawiano również owies, tatarkę, len i groch. Ważną gałęzią produkcji rolnej była hodowla trzody chlewnej.

Pierwszym właścicielem Niwisk był ich założyciel Stanisław Tarnowski. W 1585 r. będąc bezdzietny zapisał dobra „państwa rzemieńskiego” z Niwiskami Hieronimowi Mieleckiemu staroście sandomierskiemu i bratu swojej żony Zofii Mieleckiej, zastrzegając dożywotnie ich użytkowanie przez Zofię. Przed swoją śmiercią, która nastąpiła 12 maja 1596 r. Hieronim Mielecki przekazał prawa do klucza rzemieńskiego swojej córce Annie z małżeństwa z Jadwigą z Kormanic.
Po zejściu Zofii Mieleckiej dobrami rzemieńskimi zarządzała Anna Kielecka.
W 1616 r. klucz rzemieński został sprzedany przez Annę Stanisławowi Lubomirskiemu, wówczas staroście sandomierskiemu. Po śmierci Stanisława Lubomirskiego 1646 r. klucz rzemieński objął jego syn Aleksander koniuszy koronny i starosta sandomierski. Po nim „państwem rzemieńskim” administrowali Józef Karol Lubomirski koniuszy wielki koronny i Aleksander Dominik Lubomirski. Lubomirscy byli dziedzicami Niwisk do 1720 r., kiedy to w wyniku małżeństwa Pawła Karola Sanguszki z Marią Lubomirską dobra rzemieńskie z Niwiskami znalazły się w rękach Sanguszków. Jednakże już 9 grudnia 1753 r. na mocy tzw. Transakcji Kolbuszowskiej i decyzji Janusza Aleksandra Sanguszki Niwiska otrzymał Stanisław Lubomirski, strażnik koronny. W 1759 r. dobra rzemieńskie wraz z niwiskami kupił Józef Antoni Lassocki, zaś w 1763 r. nabył je Józef Stadnicki. Po nim Niwiska odziedziczył jego syn Piotr, który w 1778 r. sprzedał je swojemu bratu Antoniemu. W 1794 r. wieś jako posag Kunegundy Stadnickiej, córki Antoniego Stadnickiego, przeszła na własność Kajetana Reya, dziedzica Przecławia. Nowy właściciel już w 1795 r. sprzedał Niwiska wraz z majątkiem
w Trześniu za 150 zł, zatrzymując sobie inne dobra klucza rzemieńskiego, Czechowi Franciszkowi Hupce herbu Szaraszyc z Heraltz żołnierzowi będącemu na służbie austriackiej. W ten sposób po dwóch wiekach Niwiska zostały wydzielone z klucza rzemieńskiego, z którym były związane od początku swego istnienia. W 1816 r. Franciszek Hupka odsprzedał wieś wraz z hutą szkła swojemu synowi Antoniemu. W drugiej połowie XIX w. właścicielami majątku w Niwiskach byli Jan Hupka, a od 1875 r. Kazimierz Hupka. Ostatnim zaś dziedzicem był Jan Ernest Hupka, doktor praw Uniwersytetu Jagiellońskiego i poseł na galicyjski Sejm Koronny, a następnie marszałek krajowy. Po I rozbiorze Rzeczpospolitej utworzono nowy kraj koronny Królestwo Galicji i Lodomerii. Niwiska znalazły się pod panowaniem austriackim wchodząc w skład cyrkułu tarnowskiego. W 1853 r. po reformie administracyjnej Niwiska znalazły się w powiecie kolbuszowskim.
W połowie XIX w. Niwiska były stosunkowo zasobną i dobrze zagospodarowaną wsią. Istniały tu bowiem: cegielnia, browar, huta szkła (zatrudniająca w 1845 r. około 80 ludzi) oraz dwór i oficyna dworska należące do rodziny Hupków, a także szkoła ludowa jednoklasowa, gminna kasa pożyczkowa.

Okres I wojny światowej przyniósł Niwiskom znaczne zniszczenia w gospodarce wiejskiej, spowodowane przede wszystkim rekwizycjami dokonanymi przez wojska rosyjskie, austriackie i węgierskie. Po zakończeniu I wojny światowej do normalizacji stosunków w Niwiskach doszło dopiero w maju 1919 r.,
po wygaśnięciu działań agitacyjnych księdza Okonia i upadku tzw. Republiki tarnobrzeskiej. W 1925 r. filia parafialna w Niwiskach na mocy postanowienia biskupa tarnowskiego Leona Wałęgi została przekształcona w samodzielną parafię rzymsko-katolicką. Nowa parafia z siedzibą w Niwiskach objęła swoimi działaniami: Hucinę, Hucisko, część Huty Przedborskiej, Leszcze, Poręby, Trześń, Zapole i Dobrynin. Po wybuchu II wojny światowej Niwiska już 9 września 1939 r. zostały zajęte przez oddziały Wehrmachtu. W listopadzie 1939 r. okupant niemiecki przeprowadził aresztowania miejscowej inteligencji, obciążając mieszkańców wsi kwaterunkami i rekwizycjami. Od jesieni 1940 r. władze niemieckie w związku z powstaniem poligonu wojskowego w okolicach Niwisk realizowały plan częściowego wysiedlania wsi. Po 1944 r. wysiedlania te zostały przerwane. Po zakończeniu wojny wieś znacznie się rozwinęła posiadając
w latach 80- tych liczne sklepy, bar, tartak, kino i bibliotekę.

Około połowy XIX w. ówczesny właściciel Franciszek Hupka wybudował
w miejsce starego, drewnianego dworu- nowy, murowany, oraz część nowych budynków gospodarczych, w tym stajnię i wozownię oraz rozbudował
XVIII – wieczną oficynę.
W przeciągu 2 poł. XIX w. dobudowano jeszcze do dworu piętro, rozbudowano
go w części parterowej m.in. o podcienia filarowe w elewacji wschodniej. W 1890 r. właścicielem Niwisk został dr. Jan Ernest Hupka (1866- 1952), który po ślubie, który z inicjatywy żony dokonał w 1896 r. modernizacji dworu. Dobudował od strony południowej ganek z tarasem, a w kolumnowych podcieniach elewacji wschodniej balustradę z tralkami. W 1912 r. Karol Frycz – krakowski artysta, scenograf, dekorator wnętrz, członek kierownictwa Polska Sztuka Stosowana, wykonał w kilku pomieszczeniach dworu polichromię, nawiązującą do modnej ówcześnie dekoracji secesyjnej.
Od niej też poszczególne pomieszczenia przybrały swe nazwy: jadalnia była nazywana pokojem pod pawiami, pokoje gościnne – pokój pod wronami, pokój pod makami, salon to pokój pod czterema porami roku. Na piętrze dwa pomieszczenia nazywano pokojem pod kogutami pokojem pod perliczkami. Głównym motywem polichromii były dekoracyjne fryzy obiegające pomieszczenia z przedstawieniami w zależności od pomieszczenia. Najciekawsze malowidło znajduje się w dawnej jadalni, a zarazem największym pomieszczeniu we dworze. Ściany tej Sali ozdabiają duże pawie. Dopełnieniem kolorystycznym malarskiej dekoracji ściennej była stolarka drzwiowa i okienna, którą dostosowano kolorystycznie do ścian. Całość przebudowanego dworu utrzymana została
w stylu secesyjnym. Dwór niwiski otaczał park krajobrazowy, ze ścieżkami spacerowymi, a w jego najbliższym otoczeniu ogród z elementami zaczerpniętymi z secesji – kwietnik w kształcie motyla z modnymi roślinami, pnącza na elewacjach, agawy egzotyczne kwiaty. Itp. Od wschodu park przechodził w sad, od północy w warzywniak i inspekty.

W okresie II wojny światowej całe wyposażenie dworu przepadło. Hupkowie zostali wysiedleni przez Niemców którzy zakwaterowali w nim oddziały żołnierzy dozorujących pobliskie poligony wojskowe w Nowej Dębie, Pustkowie i Mielcu.

Obecnie, dwór ten jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Obok dworu stoi frontem do niego murowana i parterowa oficyna dworska, wzniesiona na początku XIX wieku. Mieścił się w niej Komisariat Policji, obecnie użytkowana jest przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Niwiskach.

(źródło: „W Gminie Niwiska”. Krosno 2011)